Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, zasiłek rodzinny oraz świadczenia z pomocy społecznej. Obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny przysługują liczne świadczenia. Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Ma zostać przeznaczone na utrzymanie, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jego uzyskania będzie przekroczenie polskiej granicy najwcześniej 24 lutego i wpisanie się do rejestru PESEL.

Uchodźcy maja też prawo do świadczeń rodzinnych. Ich przyznanie uzależnione jest od dochodu. Zgodnie z specustawą przy obliczaniu dochodu rodziny nie będzie się uwzględniać członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski. Kryterium dochodowe uprawniające do takiego wsparcia wynosi 674 zł przypadające na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi – 764 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka objętego wsparciem. Wynosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia. 124 zł wynosi świadczenie na dziecko między piątym a osiemnastym rokiem życia. A 135 zł przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat. Pełnoletnie dziecko może otrzymywać zasiłek jeśli nadal się uczy i nie ukończyło 21 lat. Starsze uczące się dzieci mają prawo do zasiłku, jeżeli są niepełnosprawne (do 24. roku życia). Rodzic może ubiegać się także o dodatki do zasiłku rodzinnego – m.in. z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000 zł czy z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko. Opiekunom niepełnosprawnych członków rodziny przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2.119 zł miesięcznie.

Ukraińcy będą mogli ubiegać się również o świadczenia z pomocy społecznej. W tym przypadku także obowiązuje kryterium dochodowe (w przypadku braku dochodów konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia) – dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł. O wsparcie wynoszące maksymalnie 719 zł zł mogą wnosić osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Spełniając kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej uczniowie z Ukrainy mogą starać się też o stypendia i zasiłki szkolne. Stypendia szkolne przysługują uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są od 17 marca br. w Miejsko-Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, сімейна допомога та соціальна допомога. Громадяни України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним, мають право на численні пільги. Акт, прийнятий Сеймом, запроваджує одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу. Вона призначена для утримання, придбання продуктів харчування, одягу, взуття, засобів особистої гігієни та оплати житла. Умовою для його отримання буде перетин польського кордону від 24 лютого та входження до реєстру PESEL.

Біженці також мають право на сімейні пільги. Їх надання залежить від доходу. Відповідно до спеціального закону, при розрахунку доходу сім’ї не враховується член сім’ї, який не перебуває в Польщі. Критерієм доходу, що дає право на таку допомогу, є 674 злотих на одну особу в сім’ї, а для сімей з дітьми-інвалідами – 764 злотих. Розмір допомоги на дитину залежить від віку дитини, яка перебуває на утриманні. Він становить 95 злотих на місяць для дитини до п’яти років. 124 злотих — це допомога на дитину віком від п’яти до вісімнадцяти років, а 135 злотих — на дитину віком від 18 до 24 років. Додаткову допомогу може отримати повнолітня дитина, якщо вона ще навчається і не досягла 21 року. Діти старшого віку, які навчаються, мають право на допомогу, якщо вони є інвалідами (до 24 років). Батьки також можуть подати заяву на надбавку до сімейної допомоги - в т.ч. за народження дитини - 1000 злотих за раз або за виховання дитини у багатодітній сім'ї - 95 злотих на місяць за третю та наступну дитину. Особи, які доглядають за непрацездатними членами сім’ї, мають право на допомогу по догляду за хворими у розмірі 2119 злотих на місяць.

Також українці зможуть оформити соціальну допомогу. У цьому випадку також діє критерій доходу (у разі відсутності доходу необхідно буде подати письмову декларацію) – для самотньої (однієї) людини – 776 злотих, а для члена сім’ї – 600 злотих. Особи, непрацездатні через вік або інвалідність, можуть подати заявку на допомогу в розмірі максимум 719 злотих.

Дотримуючись критеріїв доходу Закону про соціальне забезпечення, студенти з України також можуть претендувати на отримання стипендії та шкільної допомоги. Шкільні стипендії призначаються учням державних шкіл, приватних і недержавних мистецьких шкіл на правах державних мистецьких шкіл - до завершення навчання, але не довше ніж до завершення 24 років, а також учням державних і недержавних реабілітаційно-освітніх центрів - до закінчення обов'язку навчатися, тобто до 18 років, а також студенти ВНЗ - до закінчення навчання, але не довше як до 24 років.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 133
Utworzono dnia: 17.03.2022

Historia publikacji

  • 17.03.2022 11:32, Administrator
    Dodanie załącznika: Wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego – dwujęzyczny Заява про виплату одноразової допомоги – двомовна
  • 17.03.2022 11:32, Administrator
    Usunięcie załącznika: Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego
  • 17.03.2022 11:32, Administrator
    Dodanie załącznika: Formularz kwalifikujący do pomocy społecznej – dwujęzyczny Форма соціальної допомоги – двомовна