Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Statut

Uchwała Nr XXII/137/17
Rady MIEJSKIEJ W WyśmierzycACH

z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach. 

           Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt. 2  ustawy z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami ) oraz w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. z Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zmianami ). Rada Miejska w Wyśmierzycach uchwala:

§ 1.

Nadać Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach Statut
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVII/123/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach . 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego . 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/17

                Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

                                                                                   z dnia 09 lutego 2017 r.

 

Statut
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach zwany dalej
„ Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Statutu.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wyśmierzyce.

4. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Wyśmierzyce.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 2.

1. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych w celu doprowadzenia osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.

2. Ośrodek rozpatruje i analizuje w szczególności potrzeby mieszkańców Gminy Wyśmierzyce w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, postępowań wobec dłużników, zasiłków dla opiekunów, wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych, Karty Dużej Rodziny oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

3. W celu skutecznego realizowania zadań Ośrodek w szczególności współpracuje
z: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

 

§ 3.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Wyśmierzyc, który wykonuje wobec niego uprawnienia zwierzchnika służbowego.

3. Kierownik podejmuje decyzje jednoosobowo w granicach swoich kompetencji przewidzianych właściwymi przepisami oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Wyśmierzyc.

4. Kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń w celu realizacji zadań Ośrodka.

5. Kierownik pełni funkcję zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku.

6. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka ustala Kierownik w Regulaminie wynagradzania.

7. Strukturę organizacyjna oraz szczegółowe zadania Ośrodka określa opracowany przez Kierownika Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Wyśmierzyc.

8. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Wyśmierzycach coroczne sprawozdanie
z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

 

 

 

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 4.

1. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów i zadań określonych przepisami prawa i niniejszym Statutem.

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością,
a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.

 

§ 5.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

3. Źródłami finansowania działalności Ośrodka są:

a) środki z budżetu gminy,

b) środki z budżetu państwa.

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

 

§ 6.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 596
Utworzono dnia: 20.11.2017

Historia publikacji

  • 20.11.2017 11:55, Administrator
    Dodanie strony: Statut