Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Uprawnieni

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • Uczniom klas zerowych

 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

Stypendium szkolne można przeznaczyć wyłącznie na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów, udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę;

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (jeden strój sportowy w roku kalendarzowym - dres, bluzka sportowa lub bluza, spodenki sportowe, obuwie sportowe), stroju szkolnego, czyli tzw. mundurka obowiązującego w danej szkole, atlasów, encyklopedii, słowników, laptopa, komputera, głośników komputerowych, słuchawek komputerowych, edukacyjnych programów komputerowych, drukarki, tuszu do drukarki, papieru do drukarki, okularów korekcyjnych, biurka, lampki na biurko, instrumentów muzycznych, pokrycia kosztów abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu i tym podobnych;

Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

 • śmierć członka rodziny,

 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

 • pożar lub zalanie mieszkania,

 • nagła choroba w rodzinie ucznia,

 • kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,

 • inna nagła lub nieprzewidywalna okoliczność utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny, pogarszająca sytuację materialną rodziny i utrudniająca naukę ucznia.

Informacje

Liczba wyświetleń: 426
Utworzono dnia: 21.11.2017

Historia publikacji

 • 21.11.2017 12:42, Administrator
  Edycja strony: Uprawnieni
 • 21.11.2017 12:42, Administrator
  Dodanie strony: Uprawnieni