Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc? 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

   1.  ubóstwa
   2.  sieroctwa
   3.  bezdomności
   4.  bezrobocia
   5.  niepełnosprawności
   6.  długotrwałej lub ciężkiej choroby
   7.  przemocy w rodzinie
   7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
   8.  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
   9.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
        gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
  10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
        całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
  11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
  12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  13. alkoholizmu lub narkomanii
  14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
  15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1.  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00zł,
  2.  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00zł
       zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
  3.  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
       osobę w rodzinie

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów  wymienionych w w/w art. 7 pkt 2-15.

Informacje

Liczba wyświetleń: 485
Utworzono dnia: 21.11.2017

Historia publikacji

  • 21.11.2017 14:06, Administrator
    Dodanie strony: Komu przysługuje pomoc