Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Asystent rodziny

  • Kto i na jakich zasadach kieruje asystenta do rodziny?

 

Sposób kierowania asystenta do rodzin określony jest w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332)

 

Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane do rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych.

  1. W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j  Dz. U. z 2016r, poz. 930 ze zm.). W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Schronisko dla nieletnich lub Zakład Poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, a następnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.
  2. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.
  3. Jeżeli z analizy sytuacji rodziny wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do Kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.
  4. Po otrzymaniu wniosku, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.
  • Zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332), do których należy m. im.:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15.

 

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta rodziny oraz zasad jego pracy można uzyskać w:

Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75

26-811 Wyśmierzyce

Tel. 048 615-70-03 wew.117

e-mail: gops_wysmierzyce@op.pl

Informacje

Liczba wyświetleń: 497
Utworzono dnia: 21.11.2017

Historia publikacji

  • 21.11.2017 13:12, Administrator
    Dodanie strony: Asystent rodziny