Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Informacja o programie

OGŁOSZENIE

Gmina Wyśmierzyce wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

będą realizowały zadanie pt:

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 498 474, 00 zł

całkowita wartość zadania – 498 474 ,00 zł

Gmina Wyśmierzyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);

• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich  realizacji; • w załatwieniu spraw urzędowych;

• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

• w wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przeprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. Kto może zostać uczestnikiem Programu:

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

 

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

 

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;

2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;

4. w przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta

 

Czas pracy asystenta: • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

• czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut;

• miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 60 godzin asysty;

• miesięcznie osoba niepełnosprawna , którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać do 30 godzin asysty.

 

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu ( plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć obligatoryjnie :

• oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego;

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

• kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;

• oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach (ul. Adama Mickiewicza 75, tel. 48 6157003 wew.117) w godzinach pracy Urzędu.

 

Załączniki:

Klauzula RODO

Utworzono dnia 31.01.2022, 10:29

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 31.01.2022, 10:28

Świadczenie pielęgnacyjne oświadczenie

Utworzono dnia 28.01.2022, 14:51

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Utworzono dnia 28.01.2022, 14:51

Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym

Utworzono dnia 28.01.2022, 14:51

Oświadczenie asystenta o braku pokrewieństwa z podopiecznym

Utworzono dnia 28.01.2022, 14:50

Oświadczenie o korzystaniu z innej pomocy

Utworzono dnia 28.01.2022, 14:49

Karta zgłoszenia

Utworzono dnia 28.01.2022, 14:48

Karta realizacji usług

Utworzono dnia 28.01.2022, 14:48

Informacje

Liczba wyświetleń: 300
Utworzono dnia: 28.01.2022

Historia publikacji

  • 30.05.2022 11:41, Administrator
    Edycja strony: Informacja o programie
  • 31.01.2022 10:29, Administrator
    Edycja załącznika: Klauzula informacyjna
  • 31.01.2022 10:29, Administrator
    Dodanie załącznika: Klauzula RODO