Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Uzyskane i utracone dochody-jak rozumieć?

Utracone i uzyskane dochody

Przy ubieganiu się o:

  1. Zasiłek rodzinny
  2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
  3. Specjalny Zasiłek opiekuńczy
  4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Konieczne jest ustalenie dochodów rodziny. Przy ustalaniu dochodów rodziny zasadą jest ich "zbadanie" w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Dla trwającego okresu zasiłkowego 2020/2021 jest to rok 2019. Dla zbliżającego się okresu zasiłkowego 2021/2022 jest to rok 2020. Ten rok nazywamy "rokiem bazowym". Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny. Uwzględnić wszystkie dochody w sposób właściwy, ośrodek potrzebuje dokumentów, które potwierdzą okres uzyskiwania dochodu oraz jego wysokość.

 

Dochody utracone Dochody utracone, nie są doliczane do dochodu rodziny.

O "utracie dochodu" mówimy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

1. uzyskają Państwo prawa do urlopu wychowawczego, Jak udokumentować? Aby udokumentować sam fakt utraty dochodu: Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz Aby udokumentować wysokość utraconego dochodu: PIT-11 od pracodawcy z roku bazowego. lub zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

2. utracą Państwo prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, Jak udokumentować? Decyzja PUP oraz PIT-11 z PUP z roku bazowego

3. utracą Państwo zatrudnienie lub inną pracą zarobkową, Jak udokumentować? Świadectwo pracy, umowa, zaświadczenie oraz PIT-11 od pracodawcy, zleceniodawcy etc. z roku bazowego

4. utracą Państwo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, Jak udokumentować? Decyzja ZUS oraz PIT wystawiony przez ZUS z roku bazowego

5. Zaprzestają Państwo prowadzenia działalności gospodarczej - wykreślając ją z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszając jej wykonywanie w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), Jak udokumentować? Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności oraz Oświadczenie przedsiębiorcy o formie opodatkowania (zasady ogólne czy ryczałt) oraz o wysokości dochodu, ew. PIT

6. utracą Państwo zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, Jak udokumentować? Zaświadczenie ZUS oraz PIT wystawiony przez ZUS z roku bazowego

7. utracą Państwo zasądzone świadczenia alimentacyjne w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; Jak udokumentować? Akt zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji oraz W zależności od źródła: kopie przekazów/przelewów zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń oświadczenie w przypadku alimentów spełnianych dobrowolnie do rąk wierzycielki

8. utracą Państwo świadczenie rodzicielskie, W tym przypadku ośrodek posiada komplet niezbędnych informacji.

9. utracą Państwo zasiłek macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, Jak udokumentować? Decyzja KRUS oraz PIT wystawiony przez KRUS z roku bazowego

10. utracą Państwo stypendium doktoranckie określone w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; Jak udokumentować? Decyzja uczelni wyższej oraz zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium w roku bazowym

Dochody uzyskane

Dochody uzyskane doliczane są do dochodu rodziny. Aby uwzględnić ich proporcjonalny wpływ na sytuację dochodową rodziny przyjęto, że: dochody uzyskane w "roku bazowym" dzielone są przez liczbę miesięcy, przez które były uzyskiwane dochody uzyskane po "roku bazowym" określone są przez wysokość dochodu w pierwszym pełnym miesiącu, po wystąpieniu tzw. "uzyskania dochodu".

O "dochodzie uzyskanym" mówimy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

1. zakończą Państwo urlop wychowawczy, Jak udokumentować? Aby udokumentować fakt uzyskania dochodu: Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz Aby udokumentować wysokość dochodu uzyskanego w "roku bazowym": PIT 11 od pracodawcy z roku bazowego lub Aby udokumentować wysokość dochodu uzyskanego po "roku bazowym": zaświadczenie (pracodawcy) o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący

2. uzyskają Państwo zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych, Jak udokumentować? Decyzja PUP (jeśli nie posiadają jej Państwo ośrodek sam potwierdzi ten fakt) oraz W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z PUP z roku bazowego lub W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący

3. uzyskają Państwo zatrudnienie lub podejmą się innej pracy zarobkowej, Jak udokumentować? Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy oraz W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z od pracodawcy z roku bazowego lub W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący podjęciu zatrudnienia

4. uzyskają Państwo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, Jak udokumentować? Umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy oraz W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z PUP z roku bazowego lub W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący

5. rozpoczną Państwo pozarolniczą działalność gospodarczą lub wznowienią jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Jak udokumentować? Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności oraz W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": Oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po rozpoczęciu działalności

6. uzyskają Państwo zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, Jak udokumentować? zaświadczenie ZUS oraz W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z ZUS z roku bazowego lub W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie z ZUS

7. uzyskają Państwo świadczenie rodzicielskie, W tym przypadku ośrodek posiada komplet niezbędnych informacji.

8. uzyskają Państwo zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, Jak udokumentować? Decyzja KRUS W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z KRUS z roku bazowego lub W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie KRUS o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego

9. uzyskają Państwo stypendium doktoranckie określone w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Jak udokumentować? Decyzja uczelni wyższej W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z uczelni z roku bazowego lub W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie z uczelni o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu stypendium

Informacje

Liczba wyświetleń: 226
Utworzono dnia: 13.07.2021

Historia publikacji

  • 13.07.2021 09:54, Administrator
    Dodanie strony: Uzyskane i utracone dochody-jak rozumieć?