Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Zaproszenie do składania wniosków do udziału w rządowym Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Zaproszenie do składania wniosków do udziału w rządowym Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Gmina Wyśmierzyce przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania: 330 480,00 zł

Program ten adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program będzie realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego: dla 18 osób

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego: dla 18 osób

W 2022 roku limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż: 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej przyznaje się na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Gmina Wyśmierzyce kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz Karty pomiaru niezależności funkconalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.

W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez karty zgłoszenia - dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły, a w przypadku wyczerpania limitu miejsc tworzone będą listy rezerwowe.

Kwalifikacja uczestników Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 odbywać się będzie w oparciu o wytyczne zawarte w Programie. O kwalifikacji nie będzie decydowała data złożenia wniosku.

 

Wymagane dokumenty:

1. Załącznik nr 1 - Prawa i obowiązki członków rodziny/opiekunów osoby korzystającej ze wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

2. Załącznik nr 2 - Prawa i obowiązki członków rodziny/opiekunów osoby korzystającej ze wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobyt całodobowego.

3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

4. Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Programie "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022.

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej.

6. Załącznik nr 7 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny-Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.

7. Załącznik nr 8 - Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

8. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

9. Kopia postanowienia sądu rodzinnego wraz z oryginałem do wglądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona.

10. Pisemna informacja od lekarza prowadzącego, czy osoba, u której realizowane będzie wsprcie w formie opieki wytchnieniowej, ma zdiagnozowaną jednostkę chorobową w przypadku której konieczne jest stosowanie, przez osoby sprawujace opiekę, wzmożonych środków ochrony osobistej, tj. kombinezon jednorazowy, maseczka ochronna, itp.

 

Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty można składać w nastepujący sposób:

 • osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, (sekretariat),
 • osobiście, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrdoka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce;
 • pocztą na adres: Urzedu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wysmierzyce.
 • elektronicznie (wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu lub Ośrdoka zamieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej/ePUAP/.

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub pocztą na adres Ośrodka prosimy o przekazanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

 

Poniżej podajemy linki stron internetowych zawierajacych dodatkowe informacje o Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022:

 • https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022
 • https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Informacje

Liczba wyświetleń: 82
Utworzono dnia: 19.07.2022

Historia publikacji

 • 20.07.2022 13:44, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 8 - Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.
 • 20.07.2022 13:42, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 7 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny-Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.
 • 20.07.2022 13:42, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej.