Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodu netto uzyskanego ze stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, w przypadku braku dochodu (osoba bezrobotna nie zarejestrowana w PUP składa oświadczenie)
 3. Decyzja ZUS i odcinek pobranej emerytury/renty (lub potwierdzony przez bank wyciąg z rachunku bankowego)
 4. Zaświadczenie z UGiM o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy
 5. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem – kopia
 6. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla uprawnionego ucznia
 7. Zaświadczenie od komornika o alimentach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)

8. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ucznia, słuchacza uprawnionego do stypendium szkolnego

9. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

10. Ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy i pełnoletniego ucznia

11. Akty urodzenia dzieci, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany akt zupełny urodzenia dziecka

12. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

 • z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub z brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – oryginał

 

13. Zaświadczenie z sądu o toczącej się sprawie rozwodowej lub o separację,

14. Kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 1. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 2. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 3. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

Katalog dokumentów nie jest jednak zamknięty. W razie wątpliwości, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać dodatkowych dokumentów i informacji.

Wnioski do pobrania dostępne będą od 01 września 2017 r. w OPS Wyśmierzyce

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75, od dnia 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych faktur zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/156/17 Rady miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 maja 2017 r. Faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę.

Informacje

Liczba wyświetleń: 509
Utworzono dnia: 21.11.2017

Historia publikacji

 • 07.12.2017 12:15, Administrator
  Edycja strony: Wymagane dokumenty
 • 21.11.2017 12:44, Administrator
  Dodanie strony: Wymagane dokumenty