Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Klauzula informacyjna


 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1.      Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach jest Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wyśmierzycach.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miesjko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: mgops@wysmierzyce.pl
lub operatora pocztowego na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. A.Mickiewicza 75
26-811 Wyśmierzyce

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2017, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

4.      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków ciążących na Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

6.      Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 87
Utworzono dnia: 08.06.2018

Historia publikacji

  • 22.08.2018 14:06, Administrator
    Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna
  • 22.08.2018 14:04, Administrator
    Edycja dokumentu: Klauzula informacyjna
  • 08.06.2018 11:30, Administrator
    Dodanie dokumentu: Klauzula informacyjna